Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával
a házi gondozás területén (TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001)

English verrsion

Gyengénlátóknak  

Logisztikai központok

A Logosztikai központok önálló weboldala a http://www.gurulo.hu/logisztikai-kozpontok . Részletesen ott tájékozódhatnak a kölcsönzés folyamatáról, az árakról és a friss hírekről. Alábbiakban a logisztikai központok rövid bemutatása olvasható.

TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosítószámú, „Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt és a projektgazda bemutatása

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Integrált Intézménye Budapest (korábbi nevén Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, MEREK, Mozgássérültek Állami Intézete, MÁI) célja a mozgássérült emberek rehabilitációja és társadalmi integrációjának elősegítése. Az intézmény komplex rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt kliensei számára. Ennek során figyelembe veszi az egyén szükségleteit és igényeit, emellett mind a rehabilitációs program kialakításában, mind annak megvalósításában a klienssel való szoros együttműködésre épít.

Az intézmény Budapest II. kerületében a Marczibányi tér 3. szám alatt található. Az intézmény mind tömegközlekedéssel, mind gépkocsival jól megközelíthető, környezetében az akadálymentes közlekedés feltételei az utóbbi években javultak, így számos közigazgatási, egészségügyi, szociális és művelődési szolgáltatás mozgássérült emberek számára is elérhetővé vált.

A rehabilitációs idő, egyúttal a bentlakásos elhelyezés időtartama legfeljebb 3 év. Annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevő mozgássérült ember a rehabilitáció ideje alatt ne szakadjon el a külvilágtól, mozduljon ki a bentlakásos elhelyezéssel együtt járó védett környezetből, az intézmény klienseit évente legfeljebb 3 hónapra rehabilitációs szabadságra küldi.

Az intézmény bentlakásos elhelyezés formájában nyújtott szolgáltatások a lakók fizikai állapotának javítására, önállóságának fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének, munkába állásának elősegítésére irányulnak. A különböző szolgáltatások a minél nagyobb fokú önállóság elérését szolgálják.

Az intézmény szakmai tapasztalatára és a TÁMOP-1.4.2 kiemelt pályázati projekt eredményeire építve (Guruló Műhelyhálózat) Intézményünk megkezdte a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosítószámú, „Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” c. szintén kiemelt projekt előkészítését 2012 év végén.

A 2013. év júliusától elindult 1 Mrd Ft összköltségvetésű projekt célja – logisztikai hálózat megteremtésével – olyan szolgáltatás kialakítása, mely lehetővé teszi a házi gondozást segítő eszközök (elektromos ágyak, higiéniai eszközök, emelők, járást, egyéb otthoni akadálymentesítést segítő eszközök) kölcsönzési rendszerben történő biztosítását az ezt igénylő személyek számára.

Ma a szociális és otthonápolási szolgáltatások területén a tevékenységet végző segítő személyzet fizikai leterheltsége nagyon magas; nem állnak rendelkezésre támogatott módon olyan eszközök, amelyek ezt a tevékenységet segítenék, és egyben az igénybe vevők autonómiáját és integritását nagymértékben fejlesztenék. Megfelelő segédeszközök híján – amit ma támogató technológiáknak hívnak – a szociális szolgáltatások ezen területén magas a fluktuáció, kevéssé hatékonyan végezhető a munka, a szolgáltatásban részt vevők közérzete rossz, a szolgáltatás általuk ítélt minősége alacsony. Szintén jelentős terhelésnek vannak kitéve azok a családtagok, barátok vagy hozzátartozók, akik a családjukban élő súlyosan és/vagy halmozottan fogyatékos emberek, illetve átmeneti időre ápolásra szoruló emberek személyi segítését, ápolás-gondozását végzik.

A projekt célcsoportja elsősorban az évente 13-15 ezer fő csípőtájéki operáción átesett személy, továbbá 3-4 ezer fő elektromos kerekesszéket használó, valamint a 8-10 ezer fő a súlyosan-halmozottan fogyatékos személy, s az ápolásukat végző családtagok, gondozók. A kialakuló szolgáltató rendszer különös figyelmet fordít a célcsoportba tartozó gyermekekre, hiszen a számukra rendelkezésre álló támogató technológiák – európai viszonylatban – igen korlátozottan állnak rendelkezésre, és az ellátás nincs kellő tekintettel a gyermekek fejlődésére, életkori sajátosságaira.

A projekt gyógyászati segédeszköz ellátás szempontjából elsődleges célcsoportja tehát két jól elkülöníthető csoportból áll; egyrészt beletartozik mindenki, aki valamilyen kórházi beavatkozást követően mozgásában ideiglenesen korlátozottá válik, illetve a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek vagy mozgáskorlátozott gyermekek. Lényeges szempont, hogy a célcsoport esetében csak ideiglenes gyógyászati segédeszköz-ellátásra kerüljön sor, a rendelkezésre álló erőforrások ebben a projektben kizárólag a rövid (maximum 6 hónapos) kölcsönzési rendszer kialakítását teszik lehetővé. Hosszú távú céljaink között természetesen szerepel a kölcsönzési rendszer kiterjesztése a támogató technológiákat igénybevevők minél szélesebb körére.

A fejlesztés keretében – együttműködve a Guruló Műhelyhálózattal – az ország hat pontján olyan logisztikai egységek létrehozása valósul meg, amelyek lehetővé teszik ezen eszközök tárolását, kiadását, szállítását és visszavételét, továbbá újbóli eljuttatását a klienseknek. A rövidebb kórházi, rehabilitációs kezelést követően a kliensek megszokott környezetében, otthonában történő ápolását és a gyorsabb felépülését könnyítené meg a rendszer. Ezáltal csökkenthető a hospitalizációs ártalom, hamarabb és könnyebben megvalósulhat a társadalmi reintegráció, a családtagok és maguk az ápolást igénybevevők is hamarabb térhetnek vissza a munkaerőpiacra.

A projekt céljainak összefoglalása

A kiemelt projekt célja országos logisztikai hálózat megteremtése, amely lehetővé teszi a korszerű, a nemzetközi követelményeknek megfelelő támogató technológiák, életvitelt segítő eszközök kölcsönzéses rendszerben történő biztosítását az otthoni ápolásban részesülő személyek számára. A szolgáltatás kiszolgáló hátterét az ország hat konvergencia-régiójában létrehozandó logisztikai központok képezik.

1. Korszerű támogató technológiákat, életvitelt segítő eszközöket biztosító kölcsönzési rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése

  • A támogató technológiák, életvitelt segítő eszközök célcsoporthoz történő eljuttatására, visszavételére, tárolására és karbantartására alkalmas logisztikai központok kialakítása a konvergencia-régiókban (összesen hat városban);
  • A központok nemzetközi előírásoknak megfelelő, korszerű, a kórházi beavatkozásokat követő rehabilitációs időszakban használatos, az önálló életvitelt segítő eszközökkel történő felszerelése;
  • A logisztikai központok színvonalas és zökkenőmentes működéséhez szükséges raktározási kapacitás megteremtése (berendezések, gépek biztosítása).

 

2. Integrált szolgáltató hálózat fejlesztése, modellalkotás

  • A TÁMOP-1.4.2-07/1 "Guruló" projektben létrehozott javító-fejlesztő kapacitások és know-how, valamint az új, logisztikai szolgáltatások egy rendszerbe történő integrálásának előkészítése, hogy a kliensközpontú, team munkában megvalósuló eszköz-átalakítások, javítások és karbantartások, valamint az eszközkölcsönzés azonos szervezeti és szolgáltatási keretben valósulhasson meg.
  • Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a logisztikai központok országos hálózattá válásának elősegítése eszköz- és ügyfélnyilvántartási rendszert biztosító informatikai megoldással és egységes folyamatok definiálásával.
  • Olyan modell megalkotása, mely által a kórházi beavatkozásokat követően mozgásukban ideiglenesen korlátozottá váló személyek számára a vényre kapható támogató eszközök többsége kiválthatóvá válik – a rehabilitációs időszak idejére – kölcsönzött eszközökkel; továbbá az otthoni ápoláshoz szükséges eszközcsomagok kialakítása.
  • A kialakított kölcsönzési modell alkalmazása súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek vagy mozgáskorlátozott gyermekek esetén, akik számára (állapotromlás vagy más okból kifolyólag) ideiglenes (tipikusan 1-6 hónapos idejű) gyógyászati segédeszközellátás válik indokolttá.
  • A szolgáltató hálózat megfelelő szakmai beágyazottságát, valamint ismertségét és elfogadottságát elősegítő szakmai kapcsolatok kiépítése illetve megerősítése a támogató technológiák fejlesztésében érdekelt hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel, kutatóműhelyekkel.